นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy Notice )
บริษัท เอสเอฟซี เวนเจอร์ ศรีราชา จำกัด


บริษัท เอสเอฟซี เวนเจอร์ ศรีราชา จำกัด (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบอาคารชุด เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ โรงแรม ธุรกิจจัดเลี้ยงสัมมนา ร้านอาหาร บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันและเคารพสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา โดยท่านสามารถดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.yuuvillage.net,www.yuusriracha.com ,www.yuuresidence.com ,www.connextsriracha.com )

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญและเน้นย้ำถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยตระหนักว่าการประมวลผลข้อมูลในบริษัทจะ ต้องกระทำภายใต้หลักการ ดังนี้ :

 • หลักความชอบด้วยกฎหมาย ความเป็นธรรม และความโปร่งใส (Lawfulness, fairness and transparency) บริษัทจะประมวลผลข้อมูลเฉพาะตามที่บริษัทมีฐานที่ชอบด้วยกฎหมายรองรับและบริษัทจะกำหนดวิธีการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน
 • หลักความจำกัดของขอบวัตถุประสงค์ (Purpose Limitation) บริษัทจะประมวลผลข้อมูลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดและแจ้งไว้ในขณะที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคล เท่านั้น เว้นแต่จะเป็นการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ชัดเจน
 • หลักการใช้ข้อมูลที่น้อยที่สุด (Data Minimization) บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ข้อมูล
 • หลักความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) บริษัทจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บมีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดย คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการประมวลผล
 • หลักความจำกัดของการเก็บรักษา (Storage Limitation) บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลไว้เท่าที่จำเป็นต้องใช้ เว้นแต่ กรณีที่บริษัท จำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานของการเก็บรักษาเอกสารหรือตามกฎระเบียบของทางราชการ
 • หลักความถูกต้องแท้จริงและการรักษาความลับ (Integrity and Confidentiality) บริษัทจะจัดให้มีมาตรการทางเทคนิคและทางบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บ ได้รับการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม
 • หลักความรับผิดชอบ (Accountability) บริษัทจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถแสดงได้ว่าบริษัทได้ปฎิบัติตามหลักการต่างๆ ข้างต้น

ขอบเขตการใช้บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่กระทำหรือดำเนินการโดยบริษัทรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท www.yuuvillage.net,www.yuusriracha.com ,www.yuuresidence.com ,www.connextsriracha.com สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ บริษัทสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมโดยการเปิดเผยและการดำเนินการอื่นที่ไม่ใช่ การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


คำจำกัดความ

“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”หมายถึง ประกาศที่บริษัทจัดทำเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง การประมวลผลข้อมูลบริษัทและรายละเอียดต่างๆตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้
“บุคคล”หมายถึง บุคคลธรรมดา
“ข้อมูลส่วนบุคคล”หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม อาทิ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล (Email address) ตำแหน่งหน้าที่ สถานะครอบครัว ข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือการประเมินบุคลากร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถยนต์ บันทึกเสียง รูปภาพ รูปถ่าย บันทึกวิดีโอ ข้อมูลเกี่ยวกับการ ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ และ/หรือ ไอพีแอดเดรส (IP Address) ชื่อบัญชีไลน์ (Line ID) ชื่อบัญชีเฟซบุ๊ค (Facebook ID) และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น
“คู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner)”หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ให้บริการแก่บริษัท หรือรับบริการจากบริษัท
“คุกกี้ (Cookies)”หมายถึง ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการ ดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเข้าใช้งาน และข้อมูล ดังกล่าวอาจถูกบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารที่ท่านเข้าใช้ งานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่นของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย บริษัทอาจได้รับข้อมูล ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสาร ซึ่งมาได้จากการประกอบธุรกิจ สื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลส่วนตัว (Profile Data) ในการเข้าร่วมกิจกรรม การสอบถามหน่วยงานราชการ พันธมิตรของบริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่น เช่น แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบเปิดหรือแอปพลิเคชันแชท

โดยปกติ บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการให้บริการ ต่างๆ ดังนี้

 • ข้อมูลส่วนตัวและความสนใจของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชี รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ข้อมูลการชำระเงิน รถยนต์ที่ใช้งาน ประวัติการสั่งซื้อหรือการจองห้องพัก ประวัติการ เดินทาง สิ่งที่ชอบของผู้เข้าพัก ความสนใจ ความชอบ ข้อมูลความเห็นจากการตอบแบบสำรวจ รูปแบบสินค้าและการบริการ ที่ท่านสนใจ งานอดิเรก กีฬา หรือการท่องเที่ยว เป็นต้น ในกรณีผู้เยาว์ อาจรวมถึงข้อมูลของผู้ปกครองเช่น หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง
 • ข้อมูลรูปภาพที่สามารถระบุตัวตนได้ อันได้แก่ ข้อมูลภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่าน และ/หรือทรัพย์สินของท่านที่ บริษัทอาจเก็บรวบรวมได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องถ่ายภาพเมื่อมีการเข้าถึงพื้นที่ของอาคารชุด อาคารชุด เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ โรงแรม อาคารสัมมนา ร้านอาหาร ร้านกาแฟ พื้นที่ค้าปลีก หรือสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทและในงานกิจกรรม งานประชุม หรืองานสัมมนาต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ (ข้อมูลการแพ้อาหาร และ ข้อมูลความพิการ) ความสนใจทางเพศ และประวัติอาชญากรรม เป็นต้น โดยปกติบริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหว นอกเหนือจากที่ท่านได้ให้ ข้อมูลอ่อนไหวเพื่อการจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือเพื่อการอำนวยความสะดวกในการเข้าพัก เว้นแต่จะต้องดำเนินการตาม ข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทอาจใช้ข้อมูลอ่อนไหวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพักของและตอบสนองความต้องการของ ท่าน ยกตัวอย่างเช่นใช้ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อให้บริการสำหรับผู้เข้าพักที่มีอาการแพ้อาหารบางประเภท หรือใช้ข้อมูลความสนใจ ทางเพศ เพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงประสบการณ์การเข้าพัก หรือใช้ประวัติอาชญากรรม เพื่อดำเนินการตรวจสอบของ บริษัท เป็นต้น และหากบริษัทได้รับข้อมูลอ่อนไหวของท่านมาโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน บริษัทจะไม่นำข้อมูลอ่อนไหวของท่านไปประมวลผล
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น การใช้งานและพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น โดยบริษัทอาจใช้คุกกี้เป็น เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล หมายเลขไอพี ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่เข้า เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท และข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่าน ขณะที่ใช้ งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น เป็นต้น
 • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร เช่น การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาด รวมถึงข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น ในกรณีที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลโดยรวม เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลประชากร ข้อมูลที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ โดยข้อมูลโดยรวมดังกล่าวอาจได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อมูลโดยรวมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ของบุคคลได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจใช้ข้อมูลบางส่วนของท่านโดยทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนาม เพื่อคำนวณข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลที่นำมาใช้จะต้องไม่สามารถกลับมาระบุตัวตนได้ เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลสามารถกลับมาระบุตัวตนได้ บริษัทจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และต้องปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทอาจนำพาท่านไปสู่หน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทจากการเชื่อมต่อ ซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ อย่างใดต่อการบริการ และเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจดำเนินงานเป็นอิสระจากบริษัท และอาจมีประกาศและนโยบาย ความเป็นส่วนตัวที่เป็นของตัวเอง บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากหน้าเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นอื่นนั้นได้ ดังนั้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ท่านได้ มีการเข้าเยี่ยมชม


วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อทำธุรกรรม กิจกรรม และ/หรือรายการใด ๆ ตามความประสงค์ของท่าน และ/หรือให้บรรลุซึ่งจุดมุ่งหมายของบริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อทำให้บริษัทระบุตัวตนของท่านสำหรับใช้ประกอบการซื้อขายอาคารชุด รวมถึงขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องการซื้อขายอาคารชุด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำสัญญาต่างๆ การให้ความช่วยเหลือในการขอเอกสารประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคาร การจัดเตรียมเอกสารสำหรับนิติกรรมต่างๆ กับทางราชการ เป็นต้น
 • เพื่อใช้ประกอบการให้บริการของบริษัทอันได้แก่ ที่พักอาศัย ธุรกิจจัดเลี้ยง สัมมนา ร้านอาหาร โดยมุ่งหวังให้ท่านได้รับการอำนวยความสะดวกในขณะใช้บริการในพื้นที่ของบริษัท อาทิเช่น การติดต่อสื่อสารก่อนการมาถึง การให้บริการแก่ท่านตลอดระยะจองใช้บริการ เพื่อดำเนินการการชำระเงิน ตอบสนองคำขอของท่าน ตลอดจนการให้บริการให้และ ประสบการณ์ที่ปรับตามความต้องการของท่าน
 • เพื่อให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม
 • เพื่อดำเนินการทำสัญญาที่ท่านมีกับบริษัทหรือดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้สินค้าหรือบริการ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ หรือดำเนินการในกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการให้ตามที่ท่านประสงค์ และตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย
 • เพื่อดำเนินการตามสัญญากับคู่สัญญาที่บริษัทจัดจ้างหรือใช้บริการ
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมอบหมายให้แก่บริษัท
 • เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท เช่น การรักษาความสัมพันธ์กับท่าน การรับเรื่องร้องขอหรือข้อร้องเรียนของท่าน ส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัท และการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เป็นต้น
 • เพื่อพัฒนาแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิจัยตลาด ประเมินการบริการผ่านการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ของแขกผู้เข้าพัก วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
 • เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายในบริเวณอาคารชุด อาคารสัมมนา ร้านอาหาร ร้านกาแฟ พื้นที่ค้าปลีกหรือ สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของบริษัท โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมื่อมีการเข้าออก พื้นที่ดังกล่าว
 • เพื่อวัตถุประสงค์ภายในของบริษัทหรือเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอก ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือช่องทาง สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท โดยใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เก็บรวบรวมจากงานกิจกรรม งานประชุม หรืองานสัมมนา ต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น

ในกรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน บริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความ ยินยอมไว้เท่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งสื่อการตลาดและข้อเสนอส่งเสริมการขาย รวมถึงเพื่อการอำนวยความสะดวกใน การเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายออนไลน์ และ อื่น ๆ เป็นต้น

ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เยาว์ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลหรือผู้ปกครองของ เจ้าของข้อมูลให้ไว้เท่านั้น และไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือทำการตลาด

ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวนอกเหนือจากเพื่อการให้สินค้าหรือบริการ บริษัทจะต้องได้รับ ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล


รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและบริษัทไม่มีนโยบายการขายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกหรือต่างประเทศ

หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

 • หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานนั้น ๆ
 • พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนของบริษัท
 • ผู้ให้บริการ เช่น บริษัทตัวแทน คู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการคลาวด์ เว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยว บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทมีข้อตกลงด้วยเท่านั้น

สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถยื่นคำร้องการใช้สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย ได้ที่ “11. ช่องทางการติดต่อบริษัท” บริษัทจะดำเนินการตามคำ ร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของคำร้อง

 • ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ ความยินยอมได้ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วน บุคคลนั้น อาจมีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 • ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอม โดยบริษัทจะหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเร็วที่สุด
 • ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลที่บริษัทส่งหรือโอนไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 • ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ กรณีที่ข้อมูลส่วน บุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ หรือเมื่อท่านเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้หรือใช้ สิทธิคัดค้านการประมวลผลทั้งการตลาดแบบตรงและอื่น ๆ หรือมีการประมวลผลอันมิชอบด้วยกฎหมาย และกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลของท่านและบริษัทจะหยุดประมวลผลข้อมูลดังกล่าวของท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่แม้ว่าการประมวลผลจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่การเก็บรักษา ข้อมูลนั้นไว้ยังคงจำเป็นเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 1) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ 2) ข้อมูลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องหรืออยู่ในระหว่างการ พิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า กรณีเช่นนี้บริษัทจะยังเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเท่าที่ จำเป็น
 • ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด แบบตรง การศึกษาวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์หรือสถิติ เว้นแต่การดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ สำคัญยิ่งกว่า การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้น ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

หากท่านมีความประสงค์จะปฏิเสธหรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดจากบริษัท ท่านสามารถดำเนินการแจ้ง ความประสงค์ที่ช่องทางตามที่กำหนดในข้อ “11. ช่องทางการติดต่อบริษัท” ทั้งนี้ การปฏิเสธหรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทาง การตลาดจะไม่กระทบต่อภาระหน้าที่ตามสัญญาหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ท่านมีต่อบริษัท


มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเข้าใจและตระหนักถึงถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติต่อข้อมูลส่วน บุคคลของท่านด้วยความเคารพและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บและดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม ทั้งด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการ และด้าน เทคนิคในทุกระดับของบริษัท เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ การนำไปใช้ในทางที่ ผิด รวมทั้งการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ( Server ) หรือ คลาวด์ ( Cloud ) ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น หรือ อาจใช้โปรแกรม ( Program ) หรือ ( Application ) ของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์ ( Software ) สำเร็จรูปและ รูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยว ข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยในการ เก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสม

ในกรณีที่บริษัทได้ให้บุคคลภายนอกทำการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น การจัดสรรทรัพยากร หรือบริการ หรือให้บริการอื่นใดแก่บริษัท บริษัทอาจกำหนดให้มีข้อตกลงรักษาความลับ และ/หรือข้อตกลง ให้ประมวลผลข้อมูล อย่างสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทได้จัดทำกระบวนการเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยเป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด ทั้งนี้ แม้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวด แต่การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นยังคงมีข้อจำกัด ในการดูแลรักษาความปลอดภัย บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เปิดเผยผ่านช่องทาง อินเทอร์เน็ตได้


ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนตัวลูกค้า (รวมถึงข้อมูลติดต่อ ข้อมูลตัวตน ข้อมูลการเงิน และข้อมูลการทำธุรกรรม) ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลแต่จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ท่านได้ซื้อสินค้า หรือใช้บริการต่างๆ ของทางบริษัท และเมื่อทำการประมวลผลหรือพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมด


ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือหาก ท่านต้องการให้คำติชมหรือส่งข้อร้องเรียน โปรดติดต่อบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้


 • บริษัท เอสเอฟซี เวนเจอร์ ศรีราชา จำกัด
 • 3785/1-2, 3785/5-6 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง
 • เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 • โทรศัพท์: 02 - 050 – 5588
 • Line ID : @yuuvillage